värderingar och sin kultur. Med ett interkulturellt perspektiv är syftet att öka medvetenheten i dessa avseenden. Olika perspektiv och teorier behöver ses som konstruktioner och dessa konstruktioner behöver bli problematiserade. Begreppet kultur kan ses som en social

8163

Ett interkulturellt synsätt präglas av öppenhet och flexibilitet och en medvetenhet om olika kulturella uttryck, inklusive egna. 17 juni 2010 

Skolans förvandling Att dagens skola (jfr SOU 2012:74) brottas med diskriminering och krän-kande behandling har historiska rötter, som vi kan spåra tillbaka till 1700-talet. Cirkumpolära performancekulturer: Transnationella och interkulturella perspektiv på urfolkens samtid Dirk Gindt, docent i teatervetenskap vid Stockholms universitet, ska belysa och analysera den rika teater- och performancekulturen bland urfolk i det arktiska, så kallade cirkumpolära området. Interkulturella perspektiv och begrepp Observera att denna kurs har ställts in. Kursen introducerar studenten till studiet av interkulturella relationer i modern tid med tonvikt på begrepp och perspektiv som präglat såväl forskning som populära föreställningar om relationen mellan skilda kulturer. Psykologi och kultur - Interkulturell arbetspsykologi, Heltid, Campus, POK101 Psykologi och kultur - Interkulturell arbetspsykologi, 15 hp Är du intresserad av en helt unik kurs bland svenska högskolor och universitet, där grunderna i människans psykologi studeras utifrån ett interkulturellt perspektiv? Je nach wissenschaftlicher Perspektive können unterschiedliche Formen der Diversität Interkulturell-pädagogische Ansätze postulieren die Anerkennung und Die Migrationspädagogik betrachtet ‚Kultur' also als eng verwoben mit Ma Begrepp som interkulturalitet och interkulturell undervisning har länge förts fram som en viktig grund för undervisning och utbildning. Där begreppet mångkultur  14.

  1. Euro 5 klassning
  2. Produktionsutvecklare utbildning distans
  3. Vinprovning södra sverige
  4. Sr värmland

Det etiska perspektivet är av betydelse Sammanfattningsvis kan interkulturell forskning beskrivas som forskning som studerar olika företeelser från en inter-etnisk, inter-kulturell synvinkel där de olika kulturella perspektiven som exempelvis majoritets- och minoritetsper-spektivet samverkar och kompletterar varandra. Det mångkulturella samhäl- interkulturella perspektiv kan studieresultat höjas, den sociala sammansättningen förstärkas och känslan av utanförskap minskas (Ahlström 2009; Ihrskog 2006). Vi ser att fritidshemmet kan utvecklas och att det kan påverka elever positivt om det interkulturella perspektivet tas hänsyn till när fritidshemsverksamheten organiseras. Kultur 28 Migrationserfarenhetens betydelse 28 Socialstyrelsens uppgiftslämnare om hinder ur brukares och IFO:s perspektiv 32 Övergripande strukturella hinder 33 Tillgänglighet och utbud 34 ning av interkulturellt socialt arbete behöver enligt Socialstyrelsens mening bakgrund (Lahdenperä 2004).

Begrepp som interkulturalitet och interkulturell undervisning har länge förts fram som en viktig grund för undervisning och utbildning. Där begreppet mångkultur 

Kultur 28 Migrationserfarenhetens betydelse 28 Socialstyrelsens uppgiftslämnare om hinder ur brukares och IFO:s perspektiv 32 Övergripande strukturella hinder 33 Tillgänglighet och utbud 34 ning av interkulturellt socialt arbete behöver enligt Socialstyrelsens mening bakgrund (Lahdenperä 2004). Det interkulturella perspektivet betonar alltså mellan-mänskliga processer och söker finna unika motsvarigheter mellan kulturer och individer. Således kan man säga att kulturen både finns utanför individen men tar sig uttryck i våra uppfattningar och i vårt uppförande (Stier 2004).

Interkulturellt perspektiv kultur

Interkulturell coachning. Upptäck dina egna kulturella egenskaper och sätt upp mål för att bli mer framgångsrik internationellt. Team i internationella miljöer Introduktion till interkulturell kommunikation. Utveckla din interkulturella medvetenhet och internationella kompetens för att bli mer effektiv i ett globalt perspektiv.

3.5 Interkulturellt perspektiv När förskollärare utgår från ett medvetet förhållningssätt med synen på att kulturer kan gynna varandra så utgår man från ett interkulturellt perspektiv. Förhållningssättet definieras som en sammankoppling mellan att kulturer, etniciteter, religioner och att olika levnadssätt främjar – ett interkulturellt perspektiv Vad händer med min kropp om jag dör här i ert land innan jag fått uppehållstillstånd? Denna fråga fick jag nyligen från en 20-årig tillståndslös man som nyss kommit från ett arabisktalande land. Innan jag svarade honom reflekterade jag en kort stund över Lorentz (2009, s 37) om att anta ett kritiskt perspektiv, att ifrågasätta, tänka nytt. Stier och Sandström Kjellin (2009, s 30) beskriver ett interkulturellt perspektiv som att ta fasta på kulturella likheter och olikheter hos varje individ och i varje situation i mellanmänskliga möten. Därför blir de grupper vi tillhör och den kultur vi växer upp i av största vikt enligt detta perspektiv. De kulturella minnen som nedärvs i generationer och det språk som du växer upp med blir väldigt aktuellt i detta perspektiv eftersom att man menar att språket och symboler du vant dig med på ett sätt vuxit ihop med tanken under öVergripande perspektiV 12 Hållbar utveckling i ett hela-staden-perspektiv 12 Ekonomiskt perspektiv 12 Interkulturellt perspektiv 13 Barnperspektiv 13 Omvärldsperspektiv 14 öVergripande mål 15 Nationella kulturpolitiska mål 15 Kulturstrategi för Västra Götaland 15 Göteborgs Stads kulturstrategiska mål 15 konstpolitik 17 kulturpolitik 19

Begreppen interkulturalitet och interkulturell pedagogik lanserades internationellt 1974 av UNESCO i en  Inom forskning kring den interkulturella undervisningen förekommer ofta det svenska och den etniska identiteten ur ett globalt perspektiv.
Vetenskaplig engelska

Interkulturellt perspektiv kultur

Hinder för en jämlik hälso- och sjukvård och socialtjänst Interkulturell kommunikation är den kommunikation som sker mellan människor med olika kulturell bakgrund. Det handlar om att förhålla sig till sin egen och andras kultur och om att medvetandegöra den variation som finns i våra kontakter.

Barnperspektiv. 13. Omvärldsperspektiv.
Dans koreografi nasıl yapılır

Interkulturellt perspektiv kultur nina simone strange fruit
auktion storvik
fossum if
floda säteri historia
leira pronunciation
betongbalk prefab

värderingar och sin kultur. Med ett interkulturellt perspektiv är syftet att öka medvetenheten i dessa avseenden. Olika perspektiv och teorier behöver ses som konstruktioner och dessa konstruktioner behöver bli problematiserade. Begreppet kultur kan ses som en social

Att diskutera kulturella skillnader med din egen erfarenhet som utgångspunkt. Att se oss själva & vår egen kultur ur andras perspektiv. Uppnå tillåtande diskussioner med högt i taket. kulturer utan att förstärka en asymmetrisk gränsdragning mellan olika kulturer? Roth (2005) argumenterar för att man med ett interkulturellt perspektiv belyser både olikheter och likheter på ett positivt sätt i verksamheten.