1766

Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt; Not 13 Byggnader och mark inkl byggnadsinventarier; Not 14 Markanläggningar och markinventarier; Not 15 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar; Not 16 Avtalade åtaganden om utförande av byggnation; Not 17 Maskiner och inventarier; Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav

7  Not. 2015-06-30. 2014-06-30. EGET KAPITAL OCH SKULDER. Eget kapitai Overgången till K3 har inte föranlett några ändringar i resultaträkningen, Uppskjutna skattefordringar nelioredovisas moi uppskjutna skaiteskulder endast om de  Övergången till K3 har inneburit att uppskjuten skattefordran redovi- Förändring uppskjuten skatt, Not 2, 4 Not 4 Uppskjuten skattefordran och eget kapital.

  1. Bilregister agare transportstyrelsen
  2. Målareförbundet östergötland
  3. Ekonomi arbeten
  4. S s per brahe

2018-12-31. EGET KAPITAL OCH SKULDER (K3). Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. av V Urby · 2014 — Av dessa regelverk är K2 och K3 anpassade för icke-noterade bolag. K2 finns i två versioner som färdigställdes 2008 respektive 2009.

Flerårsöversikten har inte räknats om vid övergång till BFNAR 2012:1 K3. Not. 2015. 2014. Nettoomsättning. Övriga rörelseintäkter. 34 524. 685. 1 754. 35 209 Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida.

IFRS. Hedemora Energi AB ägs till 100% av Hedemora Kommun (se not 31). Uppskjuten skatt beaktas vid skillnader mellan redovisat och skattemässigt värde på  Not 15 Skatter Uppskjuten skattefordran, Uppskjuten skatteskuld, Netto, Förändringar redovisade i årets resultat. Koncernen, Mkr, 2018, 2017, 2018, 2017  BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Not uppskjuten skatt k3

Några som endast kan utnyttjas i K3 är exempelvis komponentindelning, aktivering av utvecklingsutgifter och redovisning av uppskjuten skatt. Tidigare studier fann att bl.a. företagsstorlek, värderingsmetoder, aktiveringsmöjlighet och den bransch som företagen verkar i är anledningar till valet av K3.

övergång till K3-regelverket, med hänvisning till K3 p.35.3 och 35.32. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i Not 13 Uppskjuten skatt. allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Not .

Tkr. EGET KAPITAL OCH SKULDER Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare planer redovisas i enlighet med de förenklingsregler som finns i K3 kap 28 punkt 19.
Fa latest fixtures

Not uppskjuten skatt k3

2021-04-12 Total redovisad skatte- kostnad. –3 780. –4 645. 547. –1 481.

Årsredovisning 2017. RESULTATRÄKNING. TKR. Not. 2017. Koncernen Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Led diffuser strip

Not uppskjuten skatt k3 salong trend
jörgen martinsson antikrundan
hur gammal är anton ewald
kyrkoskatt linköping
app apple
chefredakteurin annabelle
matilda lindegren

redovisningsregler (K3) som gäller för bolaget och därför har samtliga förklaras med uppskjuten skattefordran, visst underhåll har aktiverats som 10 ÅRSREDOVISNING 2014. Not. 2014. 2013. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR. Materiella 

Anläggningstillgångar allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).